Browse by Title

Title: : 1 of 1

No Image

Fujisawa, 1834

Ando Utagawa Hiroshige

Japanese, 1797-1858
Color woodblock, Jinbutsu (Mankind) edition
Chuban Tate-e
Norton Simon Museum, Gift of the Pasadena Art Alliance
P.1967.27.028b
© 2012 Norton Simon Museum

Not on view

Fifty-Three Stations of the Tokaido (Tokaido Gojusan Tsugi Tsuzukiye Furyu Jinbutsu Shinkei), Station 7
Publisher: Muraichi


Title: : 1 of 1