Provenance

Sailing to Byzantium, 1956

Ynez Johnston
Norton Simon Museum, Gift of the California Watercolor Society
P.1958.29
© 2011 Ynez Johnston Berry


California Watercolor Society, gift 1958 to;
Pasadena Art Museum, Pasadena, 1958-1975;
Norton Simon Museum, Pasadena.

 

Close Window