Woman at Her Toilette


© The Norton Simon Foundation

Return to Artwork Detail