Serpent Deity (Nagaraja)


© The Norton Simon Foundation

Return to Artwork Detail