Buddhist Triad with Maitreya, Shakyamuni and Avalokiteshvara


Return to Artwork Detail