Friars Around a Hearth


© The Norton Simon Foundation

Return to Artwork Detail