Durga with Kumara


© The Norton Simon Foundation

Return to Artwork Detail