A Sleeping Woman (Vanitas)


© The Norton Simon Foundation

Return to Artwork Detail