Olive Trees Against a Mountainous Background


© The Norton Simon Foundation

Return to Artwork Detail