The Aldrovandi Dog


© The Norton Simon Foundation

Return to Artwork Detail