Village on the Seine near Vernon


© Norton Simon Art Foundation

Return to Artwork Detail