Bather with a Scarf


© Norton Simon Art Foundation

Return to Artwork Detail