The Flight into Egypt


© Norton Simon Art Foundation

Return to Artwork Detail