Caprichos: They've Already Got a Seat (i.e. Bottom) (Ya tienen asiento)


© Norton Simon Art Foundation

Return to Artwork Detail