An Architect's Table


© Norton Simon Art Foundation

Return to Artwork Detail