The Little Jewish Bride (Saskia As St. Catherine)


© Norton Simon Art Foundation

Return to Artwork Detail