Portrait of Alexis Piron (?)


© Norton Simon Art Foundation

Return to Artwork Detail