With the Mountain Range


© Norton Simon Museum

Return to Artwork Detail