Buddha Shakyamuni in Meditation


Return to Artwork Detail