Autumn: The Chestnut Gatherers


© Norton Simon Art Foundation

Return to Artwork Detail